Share This Post

STEP UP - Innovation Workshop by Innolab

*Vietnamese Below*

An intensive 2-day training workshop with focus on Innovation by Mr. Warren Eng – Founder of Leaders create Leaders. Join us in this workshop to meet up with other like-minded innovators to equip yourself and discover your true potential as an Innovator.

Innovation is defined as the introduction of something new or different. The act of innovating leads to the introduction of new ideas or devices. However, innovation may also be in the process of uncovering new ways to do things.

To be successful in this increasingly competitive and fast changing environment, people should be able to constantly upgrading themselves and be able to keep up and adapt to changes. This requires innovation, fresh approaches in solving problems, break away from previous methods.

Everyone can be better off from being innovative. In individual work, being innovative may simply means trying to find a different approach to solve problems while saving time and effort. Thinking outside of the box generates excitement, passion and creativity in general; people feel more engaged with their work and their productivity, efficiency increase.

Organizations should create a culture in which every employee is encouraged and empowered to innovate. The benefits of creativity in the workplace are countless. Increased staff morale, passion, motivation, productivity, engagements among individuals and organization.

Learning Objectives
• Experience what an innovative culture feels like
• Understand and apply the framework for Innovation
• Develop the “Innovator Mindset” within you & your team
• Explore the Innovation Value Chain to strengthen your team
• Create a new movement from a new moment

Course Content
• Introduce format of workshop via Experiential Learning
• Discuss importance of Innovation
• Introduce the ACC framework for Innovation: Awareness, Clarity & Choice

 

Date : From 1st to 2nd of December

Place: Aristo Hotel, 3A vo Van Tan street- District 3, HCMC

More information : https://www.facebook.com/events/2125996517638490/

Workshop đào tạo chuyên sâu trong 2 ngày với chủ đề về sự đổi mới với diễn giả Warren Eng – người sáng lập của Leaders create Leaders. Tham gia với chúng tôi trong hội thảo này để gặp gỡ những người có cùng tư duy, cũng như trang bị cho bản thân và khám phá tiềm năng thực sự của bạn với tư cách là Nhà Đổi Mới.

Đổi mới được định nghĩa là sự ra đời của một cái gì đó mới hoặc khác biệt: có thể là một ý tưởng hoặc một thiết bị mới. Ngoài ra, đổi mới cũng có thể là quá trình khám phá một cách thức mới để giải quyết một vấn đề hiện hữu.

Để thành công, mọi người sẽ cần liên tục cải thiện bản thân để theo kịp và thích nghi với môi trường ngày càng cạnh tranh và thay đổi nhanh chóng hiện nay. Điều này đòi hỏi sự sáng tạo, cách tiếp cận mới mẻ trong giải quyết vấn đề, vượt khỏi quy củ suy nghĩ cũ.

Tất cả mọi người đều có thể đổi mới và hưởng lợi từ việc này. Trong công việc của mỗi cá nhân, đổi mới có thể chỉ đơn giản là tìm cách làm tiết kiệm thời gian/công sức khi hoàn thành công việc. Đổi mới thường tạo sự hưng phấn, niềm đam mê và sáng tạo nói chung; tăng cao hứng thú với công việc cũng như nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc của mỗi cá nhân.

Các công ty nên tạo ra một nền văn hóa trong đó mỗi nhân viên được khuyến khích và trao quyền để đổi mới. Có vô số những lợi ích mà sự đổi mới sáng tạo mang đến nơi làm việc. Tăng tinh thần nhân viên, niềm đam mê, động lực, năng suất, liên kết giữa cá nhân và tổ chức.

Mục tiêu học tập
• Trải nghiệm nền văn hóa thúc đẩy sáng tạo là như thế nào
• Hiểu và áp dụng khuôn khổ của sự đổi mới sáng tạo
• Phát triển “Tư duy sáng tạo” trong bạn và nhóm của bạn
• Khám phá Chuỗi giá trị đổi mới để tăng giá trị đội ngũ của bạn
• Tạo một hành động mới trong một giai đoạn mới

Nội dung khoá học
• Giới thiệu format của hội thảo với phương pháp học tập thông qua trải nghiệm
• Thảo luận về tầm quan trọng của đổi mới
• Giới thiệu khuôn khổ làm việc ACC cho sự đổi mới: Nhận thức, Tính rõ ràng & Lựa chọ

More To Explore